JN 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištu Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

JN 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti...

1/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

1/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti - javna nabavka br. 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 1/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 - Javna nabavka usluga ,,Redarska služba na plivalištu i klizalištu,, br. JN 1/2018

JN 1/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/ prijava za javnu nabavku male vrednosti - Redarska služba na plivalištu i klizalištu , javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti - Redarska služba na plivalištu i klizalištu, javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištu Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

N3/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N3/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu

N1/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N1/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu