Javna nabavka br. 10/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br. 10/2018 ,, Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima,, Odluka o dodeli ugovora tartan objavljena

Javna nabavka br. 13/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br. 13/2018 ,,Usluge izrade projekata i nacrta,, Odluka o dodeli ugovora Izrada projekata i nacrta

Javne nabavke male vrednosti br. 11/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 11/2018 ,,Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale - podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketa,, oblikovane u dve partije Odluka o dodeli...

JN 12/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za javnu nabavku male vrednosti br. JN 12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

1 – JN 12/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 - JN 12/2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge

JN 12/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 12/2018 ,, Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

1 – JN 11/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 - JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale - podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketav  

JN 12 /2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne...

JN 10/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke...

JN 11/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale -- Podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketa Poziv...