287-2024 РЕШЕЊЕ о именовању члана Но из реда оснивача СИНИША ПЕРИЋ – СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

286-2024 РЕШЕЊЕ о престанку функц. члана НО из реда оснивача – Милена Бабић СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

285-2024 РЕШЕЊЕ о дав. сагласности на одлуку НО о Иземанам и допунама одлуке о ценама СКУПШТИНА ГО

180-3 ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о ценама услуга закупа посл. простора

Број запослених за Фебруар 2024.

114-2024 ЗАКЉУЧАК усваја се извештај о раду и реализацији годишњег плава и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар ”Олимп – Звездара” Београд за период 01.01-31.12.2023 број 029 од 19.01.2024.

Број запослених за Јануар 2024

Решење о одобрењу на прикључак Србијагас

716-2023 Уговор o изградњи индивид.гасног прикључка и МРС – JП СРБИЈАГАС-

Решење о давању сагласности на план и програм пословања ЈПСЦ ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА

543-2023 ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду и реал.год.плана и прогр. посл. 01.01.-30.06.2023.Скупшт.ГО Звездара

542-2023 РЕШЕЊЕ о дав.сагласности на одлуку НО-ОВЕРДРАФТ-СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

541-2023 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА -СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

540-2023 РЕШЕЊЕ О ПРЕСТ.ФУНКЦИЈЕ В.Д.ДИРЕКТОРА – СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

368-2023 ЗАКЉУЧАК усваја се извештај о раду и реализацији годишњег Плана и Програма пословања ЈП СЦ“ОЛИМО-ЗВЕЗДАРА“ за период 01.01.-31.03.2023 године.

367-2023 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне плана и програма пословања ЈП СЦ“ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“Београд за 2023 годину. Са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022 години

366-2023 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуку Надзорног Одбора ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ о изменама и допунама одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавању рекламног  простора у ЈП СЦ“ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2023.г. – 1. квартал

177-2023 ЗАКЉУЧАК усваја се ИЗВЕШТАЈ о раду и реализац.Плана и програма пословања 01.01-31.12.2022.СКУПШТ.ГО ЗВЕЗДАРА

884-2022 Решење о давању сагл.на одлуку НО о ценама услуга закупа и издавања рекл.простора СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

План и програм 2023. Олимп-решење о давању сагласности Скупштине општине Звездара

745-2022 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛ.ЗА 2023-трећи део од 42-59 стр.

745-2022 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛ.ЗА 2023- други део од 21-41 стр.

745-2022 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛ.ЗА 2023-први део од 1-20 стр.

889-2022 Решење о именовању члана НО из реда оснивача Милена Бабић-СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

888-2022 Решење о давању сагласности на План и Програм пословања за 2023.СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

887-2022 Закључак о усвајању Извештаја о раду и реализ.Плана и програма пословања 01.01-30.09.2022 СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

886-2022 Решење о именовању члана НО из реда запослених -Бошко Поповић -СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

885-2022 Решење о разреш.члана НО из реда запослених-Весна Росић- СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

884-2022 Решење о давању сагл.на одлуку НО о ценама услуга закупа и издавања рекл.простора СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

522-2022 Решење о давању сагласности на одлуку НО -овердрафт ГО ЗВЕЗДАРА

521-2022 Закључак -усваја се Извештај о раду и реализ.Плана и програма послов. ГО ЗВЕЗДАРА

513-2022-Решење o именовању В.Д. директора Иван Joвановић ГО Звездара

512-2022-Решење о престанку мандата директора Славише Дамјановића

641-2021 Решење о именовању председника НО- НИКОЛИНА ЈАЊАТОВИЋ СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

640-2021 Решење о разрешењу председника НО – Нина Димитријевић СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

639-2021 Решење о именовању члана НО – НЕНА КРИЧАК СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

638-2021 Решење о престанку функц.члана НО Јанку Вукашиновићу-СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

637-2021 Решење о дав.сагласн. на одлуку НО-овердрафт краткороч.кредит.СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

636-2021 Решење о дав.сагласности на План и програм пословања за 2022.год.СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

635-2021 ЗАКЉУЧАК -усваја се Извештај о раду и реал.год.Плана и прогр.посл.01.01.-30.09.2021.СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

360 – Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у јавном предузећу Спортски центар ,,Олимп – Звездара,,_

666-2016 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАН. И СИСТЕМАТИЗАЦ.

258-1-2021 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОП.ПРАВИЛНИКА О УНУТР.ОРГАН. И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

231-2021 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВ.О УНУТР.ОРГ. И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

615–Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова–

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2022.г. – 1. квартал

565-2021 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД. -I ДЕО

565-2021 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД. -II ДЕО

565-2021 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД. -III ДЕО

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 1. квартал

655-ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОД. I ДЕО

655-ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОД. II ДЕО

655-ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОД. III ДЕО

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 1. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 1. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 1. квартал

Извод из Програма пословања за 2018. годину

Решење о именовању директора

Одлука о усвајању 1.тромесечног Извештаја о раду и пословању

1.тромесечни Извештај о раду и пословању за 2017.годину

Одлука о промени цена 2017.

Извештај о раду и пословању за 2016.годину

Закључак о усвајању Извештаја

Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника

Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2016.годину

План и програм пословања за 2017.годину

Решење о давању сагласности на План и програм пословања за 2017.

Одлука у вези са закупом пословног простора

Статут ЈПСЦ ,,Олимп-Звездара“

Решење о давању сагласности на Статут

Одлука о промени Оснивачког акта

Одлука о утврђивању висине накнаде Надзорног одбора

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора – Измена одлуке о ценама закупа

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања

Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању

План и програм пословања ЈП СЦ Олимп – Звездара за 2016. годину

Закључак о усвајању извештаја о раду и пословању ЈП СЦ Олимп – Звездара за 2015. годину

Извештај о раду и пословању ЈП СЦ Олимп – Звездара за 2015. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016.годину

Програм пословања за 2016.годину

Решење о давању сагласности на План и програм пословања за 2016.годину

Програм пословања ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“ за 2015.годину

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2015.годину

Извештај о раду за 2014.годину

Закључак о усвајању извештаја о раду за 2014.