Broj zaposlenih za Februar 2024.

114-2024 ZAKLJUČAK usvaja se izveštaj o radu i realizaciji godišnjeg plava i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar ”Olimp – Zvezdara” Beograd za period 01.01-31.12.2023 broj 029 od 19.01.2024.

Broj zaposlenih za Januar 2024

Rešenje o odobrenju na priključak Srbijagas

716-2023 Ugovor o izgradnji individ.gasnog priključka i MRS – JP SRBIJAGAS-

Rešenje o davanju saglasnosti na plan i program poslovanja JPSC OLIMP-ZVEZDARA

543-2023 ZAKLJUČAK o usvajanju Izveštaja o radu i real.god.plana i progr. posl. 01.01.-30.06.2023.Skupšt.GO Zvezdara

542-2023 REŠENJE o dav.saglasnosti na odluku NO-OVERDRAFT-SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

541-2023 REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA -SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

540-2023 REŠENJE O PREST.FUNKCIJE V.D.DIREKTORA – SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

368-2023 ZAKLJUČAK usvaja se izveštaj o radu i realizaciji godišnjeg Plana i Programa poslovanja JP SC“OLIMO-ZVEZDARA“ za period 01.01.-31.03.2023 godine.

367-2023 REŠENJE o davanju saglasnosti na izmene i dopune plana i programa poslovanja JP SC“OLIMP-ZVEZDARA“Beograd za 2023 godinu. Sa očekivanim ostvarenjem plana i programa poslovanja u 2022 godini

366-2023 REŠENJE o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog Odbora JP SC „OLIMP-ZVEZDARA“ o izmenama i dopunama odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanju reklamnog  prostora u JP SC“OLIMP-ZVEZDARA“

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2023.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2023.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2023.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2023.g. – 1. kvartal

177-2023 ZAKLJUČAK usvaja se IZVEŠTAJ o radu i realizac.Plana i programa poslovanja 01.01-31.12.2022.SKUPŠT.GO ZVEZDARA

884-2022 Rešenje o davanju sagl.na odluku NO o cenama usluga zakupa i izdavanja rekl.prostora SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

Plan i program 2023. Olimp-rešenje o davanju saglasnosti Skupštine opštine Zvezdara

745-2022 PLAN I PROGRAM POSL.ZA 2023-treći deo od 42-59 str.

745-2022 PLAN I PROGRAM POSL.ZA 2023- drugi deo od 21-41 str.

745-2022 PLAN I PROGRAM POSL.ZA 2023-prvi deo od 1-20 str.

889-2022 Rešenje o imenovanju člana NO iz reda osnivača Milena Babić-SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

888-2022 Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program poslovanja za 2023.SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

887-2022 Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i realiz.Plana i programa poslovanja 01.01-30.09.2022 SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

886-2022 Rešenje o imenovanju člana NO iz reda zaposlenih -Boško Popović -SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

885-2022 Rešenje o razreš.člana NO iz reda zaposlenih-Vesna Rosić- SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

884-2022 Rešenje o davanju sagl.na odluku NO o cenama usluga zakupa i izdavanja rekl.prostora SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

522-2022 Rešenje o davanju saglasnosti na odluku NO -overdraft GO ZVEZDARA

521-2022 Zaključak -usvaja se Izveštaj o radu i realiz.Plana i programa poslov. GO ZVEZDARA

513-2022-Rešenje o imenovanju V.D. direktora Ivan Jovanović GO Zvezdara

512-2022-Rešenje o prestanku mandata direktora Slaviše Damjanovića

641-2021 Rešenje o imenovanju predsednika NO- NIKOLINA JANJATOVIĆ SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

640-2021 Rešenje o razrešenju predsednika NO – Nina Dimitrijević SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

639-2021 Rešenje o imenovanju člana NO – NENA KRIČAK SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

638-2021 Rešenje o prestanku funkc.člana NO Janku Vukašinoviću-SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

637-2021 Rešenje o dav.saglasn. na odluku NO-overdraft kratkoroč.kredit.SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

636-2021 Rešenje o dav.saglasnosti na Plan i program poslovanja za 2022.god.SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

635-2021 ZAKLJUČAK -usvaja se Izveštaj o radu i real.god.Plana i progr.posl.01.01.-30.09.2021.SKUPŠTINA GO ZVEZDARA

360 – Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u javnom preduzeću Sportski centar ,,Olimp – Zvezdara,,_

666-2016 PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGAN. I SISTEMATIZAC.

258-1-2021 PRAVILNIK O IZMENI I DOP.PRAVILNIKA O UNUTR.ORGAN. I SISTEMATIZACIJI

231-2021 PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAV.O UNUTR.ORG. I SISTEMATIZACIJI

615–Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova–

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2022.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2022.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2022.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2022.g. – 1. kvartal

565-2021 PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022.GOD. -I DEO

565-2021 PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022.GOD. -II DEO

565-2021 PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022.GOD. -III DEO

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 1. kvartal

655-PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021.GOD. I DEO

655-PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021.GOD. II DEO

655-PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021.GOD. III DEO

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 1. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 1. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 1. kvartal

Izvod iz Programa poslovanja za 2018. godinu

Rešenje o imenovanju direktora

Odluka o usvajanju 1.tromesečnog Izveštaja o radu i poslovanju

1.tromesečni Izveštaj o radu i poslovanju za 2017.godinu

Odluka o promeni cena 2017.

Izveštaj o radu i poslovanju za 2016.godinu

Zaključak o usvajanju Izveštaja

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2016.godinu

Plan i program poslovanja za 2017.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja za 2017.

Odluka u vezi sa zakupom poslovnog prostora

Statut JPSC ,,Olimp-Zvezdara“

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut

Odluka o promeni Osnivačkog akta

Odluka o utvrđivanju visine naknade Nadzornog odbora

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora – Izmena odluke o cenama zakupa

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama programa poslovanja

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju

Plan i program poslovanja JP SC Olimp – Zvezdara za 2016. godinu

Zaključak o usvajanju izveštaja o radu i poslovanju JP SC Olimp – Zvezdara za 2015. godinu

Izveštaj o radu i poslovanju JP SC Olimp – Zvezdara za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016.godinu

Program poslovanja za 2016.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja za 2016.godinu

Program poslovanja JP SC ,,Olimp-Zvezdara“ za 2015.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2015.godinu

Izveštaj o radu za 2014.godinu

Zaključak o usvajanju izveštaja o radu za 2014.