6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 6/2018 Usluge održavanja higijene objekata- Partija 1

8/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 8/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -JN 3/2018 Usluge spasilaca na plivalištu

JN 4/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JN 4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta

JN 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JN 5/2018 Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima

JN 6/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke -JN 6/2018 Usluge održavanja higijene objekata partija 2

JN 9/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,,Poziv za podnošenje...

8/2018

Odluka o dodeli ugovora – Postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.8/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 6/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, javna nabavka br.6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,, partija 2

JN 6/2018 partija 1

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.6/2018 ,,Usluge održavnja higijene objekata,, partija 1