7/2018

Odluka o dodeli ugovora – Postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.7/2018 Hemikalije za tretman vode

5/2018

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.5/2018 Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom,utovarom i manipulativnim troškovima

JN 8/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za...

JN 2/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JN 2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 6/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 – JN 6/2018 Usluge održavanja higijene objekata

JN 7/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za...

JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,Poziv za ppodnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za...

JN 5/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,Poziv...

4/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br.4/2018 ,, Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta,,

2/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti br. 2/2018 ,, Redarska služba na plivalištu i klizalištu,,