JN 11 /2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 11 /2018 ,,Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamnenom parketa, oblikovana po partijama,, – Ugovor za partiju 1Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija 1

Javna nabavka br.12/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,Odluka o dodeli ugovora odbojkaski teren objavljena

JN 12/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za javnu nabavku male vrednosti br. JN 12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

JN 12/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 12/2018 ,, Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,